MDICP-ipc4-2551

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เนื้อหา

MDICP ภูมิภาค

ความหมาย

ปรัชญาของโครงการฯ : ยึดถือปรัชญาการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่ใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นสำคัญ และฉบับที่ 9 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย, แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ มุ่งให้กิจการยึดถือการบริหารจัดการแบบธรรมรัฐหรือ Good Governance เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องตามมาตรฐานสากล, เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและการพัฒนาที่เปิดเผย (Existing and Available Technology) แก่ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการฯ


ความสำคัญ

 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (Manufacturing Development to Improve Compentitiveness Programme : MDICP)มาตั้งแต่ปี 2542 นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งในระยะยาว โดยมีระบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทขนาดกลางซึ่งต้องมีบุคลากรราว 100 คน ขึ้นไป
 • เพื่อขยายโอกาสในการในลักษณะเดียวกันกับกิจกรรม MDICP แก่อุตสาหกรรมผู้ผลิตซึ่งยังไม่พร้อมในการรับบริการอย่างเต็มรูปแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนากิจกรรม MDICP ภูมิภาคขึ้น โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการผลิต การบัญชีและการตลาด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เข้าสู่มาตรฐานพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์

ลักษณะและขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. สัมมนาแนะนำโครงการฯ
 2. สมัครและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกกิจการเข้าร่วมโครงการฯ
 3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/และการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (CEO FORUM)เพื่อสร้างพันธมิตรและปรับฐานความเข้าใจ
 4. วิเคราะห์สถานภาพการดำเนินงาน
 5. workshop การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
 6. ฝึกอบรมต่อยอดความรู้การดำเนินธุรกิจ
 7. กำหนดแผนการให้คำปรึกษาแนะนำ
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำให้กิจการปฏิบัติ ปรับปรุงและพัฒนาทั้ง 5 แผน
 9. การวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 10. ประเมินและสรุปผลที่ได้จากโครงการฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาของกิจการ ในอนาคต

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาหาร, ยานยนต์และชิ้นส่วน, เซรามิกส์และแก้ว, ยาและเคมีภัณฑ์, ไม้และเครื่องเรือน, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์, ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, พลาสติก, โลหะการ และเครื่องหนัง

แผนงานหลักของโครงการฯ

 • MDICP ประกอบด้วย 5 แผน กิจการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำเชิงลึกในโครงการทั้ง 5 แผนงานหลัก
 1. แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนของการผลิตให้ทันสมัย เป็นการพัฒนาทั้งเครื่องจักรและระบบการผลิต ได้แก่ 5ส, TPM, TQM, Keizen, MRP, CAD/CAPP/CAM/DNC/CNC
 2. แผนงานที่ 2 แผนงานยกระดับมาตรฐานกิจการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบสากล เช่น ISO, QS หรืออื่นๆ
 3. แผนงานที่ 3 แผนงานเพิ่มความสามารถทางการวางแผนและจัดการเทคโนโลยี ต้องพัฒนาความสามารถในการเลือกรับการใช้การดัดแปลงปรับปรุงเทคโนโลยี และการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
 4. แผนงานที่ 4 แผนงานเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารการเงินและการลงทุน ได้เรียนรู้แนวคิด และเทคนิคการบริหารการเงินแบบมาตรฐานสากล
 5. แผนงานที่ 5 แผนงานเพิ่มสมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในและต่างประเทศให้ผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
 • ในส่วนของแผนงานการดำเนินกิจกรรม MDICP ภูมิภาค จะดำเนินการเพียง 3 แผนงาน และมีแผน กิจการที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำเชิงลึกในโครงการรวม 3 แผนงานหลัก ดังนี้
 1. แผนงานที่ 1 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงส่วนของการผลิต มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดในการผลิต โดยกิจการสามารถเลือกหัวข้อในการปรึกษาแนะนำข้อใดข้อหนึ่ง จากหัวข้อต่อไปนี้
  1. การวางแผนและควบคุมการผลิต
  2. การลดของเสียและการลดต้นทุน
  3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานของฝ่ายผลิต
 2. แผนงานที่ 2 แผนงานเสริมสร้างความสามารถทางการบัญชี มุ่งเน้นการวางระบบบัญชีของบริษัทให้ได้มาตรฐาน โดยกิจการสามารถเลือกหัวข้อในการปรึกษาแนะนำหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จากหัวข้อต่อไปนี้
  1. การจัดทำระบบบัญชีการเงิน
  2. การจัดทำต้นทุนสินค้า
  3. การควบคุมภายใน
  4. การจัดทำงบประมาณ
  5. การวางแผนภาษี
 3. แผนงานที่ 3 แผนงานเสริมสร้างความสามารถทางการตลาดและการขายและการวางแผนการตลาด โดยสอดคล้องกับประสิทธิภาพด้านการผลิตและความต้องการของตลาด โดยกิจการสามารถเลือกหัวข้อในการปรึกษาแนะนำข้อใดข้อหนึ่งจากหัวข้อต่อไปนี้
  1. พัฒนาทีมงานขาย
  2. การวางกลยุทธ์ด้านการตลาด
  3. ยอดขายเพิ่มข้น


หลักเกณฑ์

คุณสมบัติของกิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนการผลิตเป็นของตนเอง
 2. เป็นอุตสาหกรรมการผลิตตามสาขาเป้าหมาย
 3. หากเป็นกิจการร่วมทุนต้องมีหุ้นคนไทยไม่ต่ำกว่า 50 %
 4. ผู้บริหารสูงสุดและคณะผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับการบริหารการจัดการ และพร้อมจะให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม การวางแผน และการลงมือปฏิบัติให้เห็นผลอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา 12 เดือน
 5. กิจการมีความพร้อมจะปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพสินค้า ปรับปรุงและลงทุนพัฒนาระบบการผลิต ลงทุนปรับสายการผลิต ลงทุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
 6. เป็นกิจการที่มีการจ้างงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป หรือมียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ต่อปี

ผลการให้บริการของ ศภ.4 กสอ.

รับข้อมูลจาก "http://www.ssmwiki.org/index.php/MDICP-ipc4-2551"
เครื่องมือส่วนตัว