ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของภาคอีสาน

แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2550-2551

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategies Issues)
  • การสร้างความเข้มแข็งของคน เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต
  • การสร้างคุณค่าและยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตร
  • การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
  • ความมั่นคงชายแดน
 • เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)
  • เพื่อพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ให้คนมีคุณภาพทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย มีค่านิยมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิต สามารถนำความรู้สมัยใหม่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน (OTOP) ได้อย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การมีสังคมสงบสุข มีครอบครัวอบอุ่นและมีคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ
  • เพื่อบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การผลิต การบริการ การค้า การกระจายสินค้า และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย บริเวณตามชายแดน
 • กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies)
  • ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของคน เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ คือ
   • กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีสุขภาพดีมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประชาคมสุขภาพให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้กลยุทธ์เมืองไทยแข็งแรง
   • กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแ€ละการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน
   • กลยุทธ์ 1.3 สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้วยการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
   • กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้า OTOPและวิสาหกิจชุมชนการสร้างตราสัญลักษณ์ การรวมกลุ่มเป็นธุรกิจชุมชนเพื่อให้กลุ่มOTOP และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพมากขึ้น และส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
   • กลยุทธ์ 1.5 ส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์ให้ เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ในด้านต่างๆของการใช้สินค้าจัดหาสถานที่จำหน่ายหรือออกร้าน และเชื่อมโยงการตลาดเข้ากับธุรกิจห้างร้านขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ
   • กลยุทธ์ 1.6 สนับสนุนให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงระบบการศึกษา การบริการทางสังคมและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและการดำรงชีพโดยเฉพาะประชากรวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   • กลยุทธ์ 1.7 ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของครอบครัว องค์กรศาสนาโรงเรียน ท้องถิ่นและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและกำหนดบรรทัดฐานของสังคมทั้งระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรมต่างๆ
   • กลยุทธ์ 1.8 ส่งเสริมการมีงานทำโดยภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาและฝึกอบรม ทักษะฝีมือแรงงาน ให้กับผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความสามารถตรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
   • กลยุทธ์ 1.9 ส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองด้านประกันความมั่นคงในการทำงานอย่างทั่วถึง
   • กลยุทธ์ 1.10 เพิ่มศักยภาพในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคระบาดตามแนวชายแดนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา
   • กลยุทธ์ 1.11 ส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถนำหลักธรรมของศาสนามาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองชุมชนและองค์กร
   • กลยุทธ์ 1.12 สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุนำความรู้และประสบการณ์มาทำประโยชน์เพื่อสังคมและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
  • ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและยกระดับ มาตรฐาน สินค้าเกษตร ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ คือ
   • กลยุทธ์ 2.1 ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง สร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรกร
   • กลยุทธ์ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัด เหมาะสมและทันสมัย และสนับสนุนให้ทำการผลิตโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
   • กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานการผลิต GAP
   • กลยุทธ์ 2.4 สร้างคุณค่า (value creation) / การสร้างมูลค่าและความแตกต่าง (differentiate) ให้กับสินค้าเกษตรโดยการปรับปรุงรูปแบบ เน้นคุณภาพสินค้า สร้างเอกลักษณ์และตราสินค้าของตนเอง (Branding)
   • กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
   • กลยุทธ์ 2.6 สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร
   • กลยุทธ์ 2.7 พัฒนาระบบการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร
  • ยุทธศาสตร์การสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ
   • กลยุทธ์ 3.1 อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เดิมให้คงสภาพไว้ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
   • กลยุทธ์ 3.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐและเอกชน การปลูกป่าชุมชน วนเกษตร การปลูกไม้เอนกประสงค์ และปลูกพืชพลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพิงป่าธรรมชาติให้น้อยลง
   • กลยุทธ์ 3.3 อนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการจัดทำฝายต้นน้ำ จัดทำแนวป้องกันตลิ่งในพื้นที่ ที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง และการปลูกพืช เพื่อชะลอการไหลของน้ำลดการพังทลายของดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
   • กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแหล่งกำเนิดมลพิษ ขยะมูลฝอย น้ำเสีย และแก้ไข ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
   • กลยุทธ์ 3.5 เสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน
   • กลยุทธ์ 3.6 บริหารจัดการลุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พัฒนาแหล่งน้ำใหม่และฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมวางระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอทั่วถึง และเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาและฟื้นฟูระบบประปาบาดาลและประปาผิวดิน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
  • ยุทธศาสตร์การสร้างอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์ คือ
   • กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน (Border Economic Zone) ที่สามารถดำเนินธุรกิจ การค้าและการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
   • กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาความร่วมมือ ด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
   • กลยุทธ์ 4.3 เพิ่มศักยภาพและคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวเดิม ควบคู่กับการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐานทั้งสถานที่ โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย กิจกรรมและการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
   • กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้มีทักษะการให้บริการได้มาตรฐาน และเร่งประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จัก
   • กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดให้เพิ่มมากขึ้น
   • กลยุทธ์ 4.6 พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารและคมนาคมระหว่างกลุ่มจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งพัฒนาบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
   • กลยุทธ์ 4.7 พัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน กับกลุ่มจังหวัดและกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการใช้เวทีความร่วมมือระดับท้องถิ่นของสามประเทศในการเจรจาตกลงความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ
   • กลยุทธ์ 4.8 สนับสนุนการทำการผลิตการเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการเพิ่มปริมาณวัตถุดิบ เพื่อการแปรรูปใช้ภายในประเทศและส่งออก
   • กลยุทธ์ 4.9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณเมืองชายแดนและด่านชายแดนให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต
   • กลยุทธ์ 4.10 พัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึกระดับพื้นที่ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถเอื้อต่อการค้าและการลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • กลยุทธ์ 4.11 พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม
  • ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงชายแดน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ
   • กลยุทธ์ 5.1 จัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์ และปัญหา
   • กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทำเนียบส่วนราชการ

ชื่อหน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 4242 1326
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 4241 1021, 0 4241 1071
โรงพยาบาลหนองคาย โทร. 0 4241 3456-8
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โทร. 0 4246 5201
สถานีขนส่ง บ.ข.ส. โทร. 0 4241 1612
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4241 2110
สำนักงานจังหวัด โทร. 0 4241 1778
ด่านศุลกากร โทร. 0 4241 1518, 0 4242 1207
กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 4241 1605
สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 0 4241 1637 , 0 4241 1592


ตราประจำจังหวัด
ภาพ:Logonk.pngภาพ:logonk2.png

คำขวัญประจำจังหวัด

" วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทยลาว "
ข้อมูลทั่วไป
 • พื้นที่ : 7,332.3 ตร.กม.(อันดับที่ 27)
 • ประชากร : 902,618 คน (พ.ศ. 2550)(อันดับที่ 24)
 • ความหนาแน่น : 123.1 คน/ตร.กม.(อันดับที่ 37)
 • ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 4231 2916
 • เวปไซต์ : จังหวัดหนองคาย
เครื่องมือส่วนตัว